Sinh nhật tháng 11
Thầy Phan Nguyễn Xuân Phong1/11
Thầy Lê Minh Đức4/11
Thầy Đoàn Minh Thông6/11
Cô Thái Thị Mỹ Lan10/11
Nguyễn Thế Hòa10/11
Thầy Đặng Hoài Nam21/11
Thầy Nguyễn Viết Ẩn23/11
Cô Nguyễn Thị Thảo24/11
Thầy Lữ Đức Cường30/11
Cô Nguyễn Thị Thu Hà30/11
Thư viện tham khảo